Modificació puntual de les NNSS núm. 6 de Catallops i núm. 10 de Sant Climent Sescebes

Aprovat inicialment el Projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries núm. 6 de l’Ajuntament de Cantallops i Normes Subsidiàries núm. 10 de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, se sotmet l’expedient a informació pública un termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació corresponent edicte al DOGC.