Tràmits al Registre Civil

Podeu sol·licitar els vostres tràmits al Registre Civil a través de la seu del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relació amb les Corts en aquest enllaç.  

Convocatòria procés selectiu del lloc de treball de Secretaria Intervenció en règim d’interinatge

Convocatòria i bases del procés de selecció del lloc de treball de Secretaria Intervenció en règim d’interinatge de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes. Anunci al BOP publicat el 24/04/2024 Anunci al DOGC publicat el 29/04/2024 Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29/05/2024 Formulari de sol·licitud participació procés selectiu. Decret relació admesos i exclosos en […]

Subvenció en espècies de material informàtic

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes una subvenció en espècies de material informàtic. Es fa públic per al general coneixement el detall del material informàtic rebut i el seu finançament en la següent nota informativa.

Convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició, d’un/a funcionari/ària interí/na vacant d’auxiliar d’administració general, en torn lliure i constitució d’una borsa de treball

Anunci publicació bases BOP. 06/02/2024 Annex II. Annex a la instància genèrica Annex III. Declaració jurada compliment dels requisits exigits en les bases. Instruccions per omplir l’Annex II. Anunci publicació bases al DOGC. 20/02/2024 Relació d’admesos i exclosos, data d’inici de les proves i designació del tribunal. Prova de català: dimecres 5 de juny a […]

Edicte sobre la suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 6 de novembre de 2023, va acordar la suspensió potestativa de tramitacions i llicències urbanístiques de determinats àmbits, durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme […]

Tràmit d’informació pública del Projecte d’Actuació Específica (PAE), en sòl no urbanitzable, promogut per l’entitat Agropecuària Camansi, SL.

Se sotmet a informació pública pel termini d’un mes el Projecte d’Actuació Específica (PAE) per a la Realització d’una instal·lació fotovoltaica al paratge La Clota, polígon 17167A005001660000ZT del terme municipal de Sant Climetn Sescebes, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a […]

Consulta prèvia futures normes

Consultes prèvies a l’elaboració de nous projectes d’ordenances o reglaments La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i […]

Ajuts escolars a infants i adolescents de Sant Climent Sescebes

El Ple de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes va aprovar en sessió estraordinària celebrada el 25 de setembre de 2023, les bases reguladores de la concessió d’ajuts escolars als infants i adolescents de Sant Climent Sescebes. Anunci al BOP d’aprovació inicial de les bases reguladores aquí. Decret d’aprovació de la convocatòria aquí. Formulari de sol·licitud […]

Modificació puntual de les NNSS núm. 6 de Catallops i núm. 10 de Sant Climent Sescebes

Aprovat inicialment el Projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries núm. 6 de l’Ajuntament de Cantallops i Normes Subsidiàries núm. 10 de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, se sotmet l’expedient a informació pública un termini de quaranta-cinc dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació corresponent edicte al DOGC. Document d’estudi ambiental […]

Suport econòmic de la Diputació de Girona

A continuació es detallen les subvencions concedides per la Diputació de Girona durant aquest any 2023. Aquesta informació s’anirà actualitzant puntualment. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023. Fons de Cooperació Extraordinària 2023. Subvenció per activitats esportives. Programa A1.  Subvenció per a projectes i accions de promoció econòmina dels ens locals no a adherits a […]

1 2 3 13