Procés d’adjudicació de dos habitatges en règim de lloguer per a joves del municipi

Per acord del Ple de 25 de juliol de 2022, es van aprovar les bases reguladores del procés d’adjudicació de dos habitatges en règim de lloguer per a joves del municipi.

En el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions, les quals es van estimar parcialment. És per això que el Ple del 5 de setembre de 2022 es va aprovar inicialment unes noves bases reguladores, que actualment es troben en exposició pública.

L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments segons el que s’estableix l’article 124.2del ROAS. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin reclamacions ni al·legacions, les esmentades bases s’entendran aprovades definitivament

Edicte d’aprovació inicial de les bases exposat a l’e-tauler aquí.

Publicació al BOP de Girona aquí.