Convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició, d’un/a funcionari/ària interí/na vacant d’auxiliar d’administració general, en torn lliure i constitució d’una borsa de treball

Anunci publicació bases BOP. 06/02/2024

Annex II. Annex a la instància genèrica

Annex III. Declaració jurada compliment dels requisits exigits en les bases.

Instruccions per omplir l’Annex II.

Anunci publicació bases al DOGC. 20/02/2024

Relació d’admesos i exclosos, data d’inici de les proves i designació del tribunal.

Prova de català: dimecres 5 de juny a les 9h. a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes.

Inici proves fase oposició: dimarts 11 de juny a les 9h. a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes.

Relació d’admesos i exclosos definitiu

Anunci resultat final procés selecció