Ple Municipal

Composició del Ple

El Ple de la Corporació està integrat per l’Alcaldessa i els Regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió del càrrec davant el propi Ple.

Pel Mandat 2019-2023 a Sant Climent Sescebes, i per la població resident en el terme municipal, li corresponen 7 regidors.


Alcaldessa/Presidenta: Olga Carbonell Sabartés (ERC)

Vocals Grups Polítics:

 • Primer Tinent d’Alcalde: Natàlia Torrent Navarra (ERC)
 • Segon Tinent d’Alcalde: Marc Sala Gou (ERC)

Regidors:

 • Mercè Pou Folch (ERC)
 • Josep Guiolà Camps (JSC)
 • Engràcia Maria Soler Pardo (JSC)
 • Verónica Benítez Suárez (PSC)

Competències del Ple

Enumerem algunes de les atribucions principals del Ple Municipal, de forma resumida. En aquestes atribucions cal conformitat respecte al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament general del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.

 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.


Periodicitat de les sessions del Ple

L’Alcaldia proposa celebrar sessió ordinària el primer dilluns de cada mes imparell (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre). En cas de coincidir amb festiu o vigília de festiu, o no es pogués celebrar per qualsevol motiu, l’Alcaldia la convocarà entre els quinze dies anteriors i els deu posteriors a la data corresponent.


Calendari del Ple