Ple Municipal

Composició del Ple

El Ple de la Corporació està integrat per l’Alcaldessa i els Regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió del càrrec davant el propi Ple.

Pel Mandat 2019-2023 a Sant Climent Sescebes, i per la població resident en el terme municipal, li corresponen 7 regidors.

Alcaldessa/Presidenta Vocals Grups Polítics Regidors
Olga Carbonell Sabartés (ERC) Primer Tinent d’ Alcalde:
Natàlia Torrent Navarra (ERC)     Segon Tinent d’Alcalde:                Marc Sala Gou (ERC)
Merçe Pou Folch (ERC)

Josep Guiolà Camps (JSC)

Engràcia Maria Soler Pardo (JSC)

Verónica Benítez Suárez (PSC)


Competències del Ple

Enumerem algunes de les atribucions principals del Ple Municipal, de forma resumida. En aquestes atribucions cal conformitat respecte al que disposa la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei Reguladora de les Hisendes Locals :

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament general del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets.

Periodicitat de les sessions del Ple

L’Alcaldia proposa celebrar sessió ordinària el primer dilluns de cada mes imparell (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre). En cas de coincidir amb festiu o vigília de festiu, o no es pogués celebrar per qualsevol motiu, l’Alcaldia la convocarà entre els quinze dies anteriors i els deu posteriors a la data corresponent.


Calendari del Ple

visualitzar PDF

Any 2015
Data Tipus Convocatòria Acta
13 de juny constitució visualitzar PDF
10 de juliol extraordinària visualitzar PDF
04 de setembre ordinària visualitzar PDF
06 de novembre ordinària visualitzar PDF
04 de desembre extraordinària visualitzar PDF
18 de desembre extraordinària visualitzar PDF
Any 2016
Data Tipus Convocatòria Acta
08 de gener ordinària visualitzar PDF
04 de març ordinària visualitzar PDF
06 de maig ordinària visualitzar PDF
26 de maig extraordinària visualitzar PDF
01 de juliol ordinària visualitzar PDF
13 d’octubre ordinària visualitzar PDF
20 d’octubre ordinària visualitzar PDF
28 de novembre extraordinària visualitzar PDF
Any 2017
Data Tipus Convocatòria Acta
16 de gener ordinària visualitzar PDF
03 de març ordinària visualitzar PDF
30 de març extraordinària visualitzar PDF
05 de maig ordinària visualitzar PDF
06 de juliol ordinària visualitzar PDF
01 de setembre ordinària visualitzar PDF
16 d’octubre extraordinària visualitzar PDF
25 d’octubre extraordinària visualitzar PDF
22 de novembre ordinària visualitzar PDF
Any 2018
Data Tipus Convocatòria Acta
10 de gener ordinària visualitzar PDF
5 de març ordinària visualitzar PDF
4 de maig ordinària visualitzar PDF
6 de juliol ordinària visualitzar PDF
7 de setembre ordinària visualitzar PDF
2 de novembre ordinària visualitzar PDF
27 de novembre extraordinària visualitzar PDF
Any 2019
Data Tipus Convocatòria Acta
1 de març ordinària visualitzar PDF
1 d’abril extraordinària visualitzar PDF
29 d’abril extraordinària visualitzar PDF
12 de juny extraordinària visualitzar PDF
25 de juny extraordinària visualitzar PDF