Junta de Govern Local

Competències i Composició

La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està formada pels següents Regidors:

Presidenta: Olga Carbonell Sabartés (ERC)

Vocals:

  • Natàlia Torrent Navarra (ERC)
  • Marc Sala Gou (ERC)

Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions, i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:

  1. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la seva competència.
  2. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran al Ple quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi els 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  3. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, no superi els 6.010.121,04 euros i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
  4. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  5. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, no superi els 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  6. Qualsevol altra funció que li atribueixin les lleis o que la normativa assigni a l’Ajuntament i no especifiqui a quin òrgan correspon.
  7. La facultat de sol·licitar i acceptar subvencions de qualsevol mena i quantia.

Periodicitat de les sessions

La periodicitat de les sessions és de dos cops al mes, i les sessions tindran lloc el primer i tercer dilluns no festius de cada mes, a la sala de sessions de l’Ajuntament, prèviament convocada a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, festius o vigília de festius avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.


Calendari de la Junta de Govern Local