Junta de Govern Local

Competències i Composició 

La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, esta formada pels següents Regidors:

Presidenta:


Olga Carbonell Sabartés (ERC)

Vocals: Natàlia Torrent Navarra (ERC)

Marc Sala Gou (ERC)


Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves funcions, i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència aquesta Alcaldia delega a la Junta de Govern Local les següents competències:

  1. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la seva competència.
  2. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran al Ple quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi els 15 % dhttp://santcliment.cat/media/sites/212/ACTA-DE-LA-JUNTA-DE-GOVERN-NÚM-06-2016.pdfels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  3. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, no superi els 6.010.121,04 euros i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’ import acumulat de totes les seves anualitat superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
  4. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  5. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i en tot cas, no superi els 3.005.060,52 euros , i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: – Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  6. Qualsevol altra funció que li atribueixin les lleis o que la normativa assigni a l’ ajuntament i no especifiqui a quin òrgan correspon.
  7. La facultat de sol·licitar i acceptar subvencions de qualsevol mena i quantia.

Periodicitat de les sessions

La periodicitat de les sessions és de dos cops al mes, i les sessions tindran lloc el primer i tercer dilluns no festius de cada mes, a la sala de sessions de l’Ajuntament, prèviament convocada a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, festius o vigília de festius avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.


Calendari de la Junta de Govern Local

Any 2015
Data Document Acta/Acords
13 d’agost Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
27 d’agost Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
22 d’octubre Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
12 de novembre Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
26 de novembre Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
24 de desembre Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
Any 2016
Data Document Acta/Acords
14 de gener Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
28 de gener Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
25 de febrer Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
31 de març Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
28 d’abril Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
26 de maig Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
30 de juny Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
15 de desembre Acta de Junta de Govern Local visualitzar PDF
Any 2017
Data Document Acta/Acords
26 de gener Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
23 de febrer Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
30 de març Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
27 d’abril Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
25 de maig Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
29 de juny Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
27 de juliol Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
1 de setembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
28 de setembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
25 d’octubre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
28 de novembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
Any 2018
Data Document Acta/Acords
24 de gener Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
22 de febrer Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
4 de maig Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
31 de maig Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
6 de juliol Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
26 de juliol Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
7 de setembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
27 de setembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
2 de novembre Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
Any 2019
Data Document Acta/Acords
4 de gener Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
31 de gener Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
1 de març Acta de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
1 d’abril Acte de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
29 d’abril Acte de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
30 de maig Acte de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
12 de juny Acte de la Junta de Govern Local visualitzar PDF
1 de Juliol Acte de la Junta de Govern Local visualitzar PDF