Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

El Ple de l’Ajuntament de data 5 de maig de 2017, va aprovar el següent Codi de Conducta