Plaça de secretaria intervenció vacant

Decret llista definitiva aspirants secretari 2023Per Decret d’Alcaldia 2023DECR000148 de data 6 de juny de 2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu del lloc de treball de Secretaria Intervenicó de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, en règim d’interinatge.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 13/07/2023

Anunci al BOP publicat el 07/06/2023

Anunci al DOGC publicat el 15/06/2023

Anunci relació aspirants admesos i exclosos, designació dels membres del tribunal qualificador i data prevista de les proves.

Decret d’Alcaldia de resolució de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de les proves selectives. 

Anunci resultat final de les proves.